ผู้บังคับบัญชา

  5re

นาวาอากาศเอกชนะรัฐ จันทรุเบกษา

ผู้บังคับการกองบิน ๖

 

                         2                              3                        4

                             นาวาอากาศเอกอนุยุต  รูปขจร                                  นาวาอากาศเอกปกรวิช  ทองรอด                            นาวาอากาศเอกฉัตฤกษ์  ป้องกันภัย  

                                รองผู้บังคับการกองบิน ๖                                           รองผู้บังคับการกองบิน ๖                                             เสนาธิการกองบิน ๖