สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปี ๒๕๖๒

 

     รายละเอียด     วันที่เผยแพร่
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มิ.ย.๖๒          ๑ ก.ค. ๖๒
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ พ.ค.๖๒          ๒๔ พ.ค. ๖๒
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เม.ย.๖๒          ๑ พ.ค. ๖๒
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มี.ค.๖๒          ๔ เม.ย. ๖๒
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ก.พ.๖๒         ๑ มี.ค. ๖๒
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ม.ค.๖๒
        ๑ ก.พ.๖๒