เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 6 จำกัด

----------------------------------------

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 6 จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้


1. ตำแหน่งที่สมัคร
- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง
- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รับฝากเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง


2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการ
เกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.4 เป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในหลักการของสหกรณ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.5 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคอื่นที่น่ารังเกียจ หรือติดยาเสพติด
2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์หรือออกจากราชการ หรือออกจาก
องค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
2.9 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันอื่น ได้กระทำโดยประมาท


3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) สาขาการเงินหรือบัญชี
-ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รับฝากเงิน ต้องมีวุฒิศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ไม่จำกัดสาขาหรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า


วิธีการสมัคร /วันรับสมัคร
1. วัน เวลารับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม
2562 ในวันเปิดทำการเวลา 8.30 น. - 15.30 น.
2. สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 6 จำกัด
อาคาร 1045 ชั้น 2
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก วัน จันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 6 จำกัด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

          - รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม  

          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๖ จำกัด

          - ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๖ จำกัด

          - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๖ จำกัด

 

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

14 ตุลาคม 2562

 • A20191009-2
  ในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๕
 • A20191007
  พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการอบรมหัวหน้าหน่วยก่อนไปดํารงตําแหน่ง ประจําปี ๒๕๖๓
 • A20191003
  พิธีทําบุญฝูงบิน ๒๐๒ กองบิน ๒
 • A20191004-2
  กองทัพอากาศ ผนึกกําลัง การไฟฟ้านครหลวง และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี
 • A20191004
  สมาคมแม่บ้านทหารอากาศถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร
 • A20191002-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

14 ตุลาคม 2562

 • D20171113
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20190722
  พิธีเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒
 • D20190815
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการชั้นประทวนชาย สังกัดกองทัพอากาศ ไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนสํานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/สตอกโฮล์ม
 • D20190711
  ขอเชิญร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
 • D20190617
  สโมสรทหารอากาศ ขอเชิญสมาชิกสโมสรชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี ๒๕๖๒

14 ตุลาคม 2562

 • C20191007
  พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • C20190909
  การรับสมัคร โครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๓
 • C20190925
  พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • C20190807
  ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ.ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562
 • C20190924
  งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒
 • C20190923
  พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน ทอ. และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกองแก่ศิษย์การบิน น.๑๔๒-๖๑-๑

14 ตุลาคม 2562

 • E20190401
  กองทัพอากาศ จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) บินโปรยละอองน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ โดยตั้งฐานปฏิบัติการที่กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่
 • E20190327
  ๒๗ มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
 • E20190415
  พิธีส่งหน่วยบินฝนหลวง กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
 • E20190311
  ทอ.แจงกรณีคลิปข้าราชการประพฤติตัวไม่เหมาะสม
 • E20190305
  เครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ 2 (AU-23A) ของกองทัพอากาศ เครื่องยนต์ขัดข้องขณะปฏิบัติภารกิจ
 • 20190215
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒

14 ตุลาคม 2562

 • D20171113
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20190722
  พิธีเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒
 • D20190815
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการชั้นประทวนชาย สังกัดกองทัพอากาศ...
 • D20190711
  ขอเชิญร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
 • D20190617
  สโมสรทหารอากาศ ขอเชิญสมาชิกสโมสรชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี ๒๕๖๒